My Hood, My City

Ang MY HOOD, MY CITY ay nakikipagtulungan sa mga kabataan sa Long Beach, edad 14-24, na naninirahan sa Northside, Westside, o Washington na kapitbahayan ng Long Beach β€” mga kapitbahayan na nakaranas ng hindi katumbas na halaga ng karahasan, kulang sa pamumuhunan, kahirapan, at COVID-19.

10 kabataan mula sa bawat kapitbahayan ay bubuo ng mga digital multimedia projects at in-person tour na magpapalaki ng kamalayan, pagmamalaki at kaalaman tungkol sa kultural at istruktural na pagkakabuo ng mga kapitbahayan. Ang mga kabataan ay matututo ng photography, pagsusulat, at pakikipanayam, at gagamitin ang mga ito upang i-highlight ang mga kasaysayan, ari-arian at katotohanan ng kanilang mga komunidad. Ang mga paglilibot sa kapitbahayan ay magaganap sa buwan ng Agosto. Ang mga kalahok ay babayaran sa pamamagitan ng mga stipend at ibibigay ang kagamitan. Upang lumahok, mag-sign up gamit ang aming Google Form.

Mga kabataan at kawani mula sa programang My Hood My City ng 2022 sa isang pagtatanghal sa isang delegasyon ng mga opisyal ng kalusugan ng Guatemala.

Para ma-access ang mga larawan at tour highlight mula sa cohort ng 2022, bisitahin ang @yli.lbc sa Instagram.