Pagtatanggol ng Komisyon ng mga Kabataan ng Kabataan

Ang mga rural na komunidad ng Central Valley ng California ay mahalaga sa ekonomiya ng ating estado, ngunit ang kanilang mga natatanging pangangailangan at mga isyu ay madalas na napapansin at hindi nakuha. Ang mga kabataan ay partikular na mahina, at ang kanilang mga tinig ay mahalaga sa paglikha ng mga maunlad na komunidad na gusto ng mga kabataan na manatili at bumalik.

Ang programang Pagtatanggol ng Komisyon sa mga Kabataan ng Kabataan ay itinatag sa 2017 sa suporta ng The Endowment ng California. Ang programa ay nagtatanim ng mga binhi ng pamumuno at aktibismo ng kabataan sa mga rural na lugar ng Fresno sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga kampanyang pinamunuan ng kabataan upang itatag ang mga Komisyon ng Kabataan sa mga maliit na bayan at lungsod ng Central Valley. Ang Youth Commissions ay isang kinikilalang entity ng pamahalaan ng lungsod, at ang responsable para sa pagpapayo sa lokal na pamahalaan sa mga patakaran at batas na may kaugnayan sa mga kabataan. Ang mga ito ay isang mahalagang plataporma para sa boses ng kabataan sa mga talahanayan ng paggawa ng desisyon.

Inaanyayahan ng programang Pagtatanggol ng Komisyon ng mga Kabataan ng Kabataan ang mga batang pinuno sa isang ligtas na espasyo kung saan maaari silang kumuha ng isang kritikal na pagtingin sa mundo na kanilang tinitirhan at kung paano ito nakakaapekto sa kanila. Sa kritikal na lens na ito, pinamunuan sila sa masinsinang pagsasanay na naghahanda sa kanila na magplano at magpatupad ng mga kampanya na tumutugon sa mga isyung ito.

Sa mga lunsod ng Orange Cove at Reedley, nagtagumpay ang mga grupo ng pagtataguyod ng kabataan sa pakikisosyo sa mga miyembro ng Konseho mula sa mga draft na resolusyon na magtatatag ng mga bagong Komisyon ng Kabataan. Habang itinutulak nila ang pagpasa sa mga resolusyon na ito, sinimulan na ng mga lider na ito ang pagsasaliksik ng mga isyu sa kanilang mga komunidad, pagsasagawa ng isang survey upang makalikom ng feedback sa mga lokal na pagkakataon sa trabaho ng mga kabataan, pati na rin ang pananaw ng boses ng kabataan at mga komisyon ng kabataan. Ang data na ito ay gagamitin upang gabayan ang naka-target na pananaliksik sa mga partikular na isyu upang matugunan kapag naitatag na ang mga Komisyon.

Dumalo ang mga kalahok ng kabataan sa mga lingguhang pagpupulong at ang taunang YER Summer Leadership Program. Manatiling nakatutok para sa mga application, na magiging available kapag ang mga Komisyon ng Kabataan ay pormal na itinatag.