Participatory Action Research ng Kabataan

Ang Youth Participatory Action Research (YPAR) ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na tuklasin ang mga mahahalagang isyu na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad/paaralan at tumugon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng napapanatiling pagbabago.

Ang mga kabataan ay kikilos, magsisimula ng mga diyalogo, mag-oorganisa at makikilos kasama ng isang pangkat ng mga kabataang aktibista, natututo kung paano magsagawa ng pananaliksik, manguna sa mga kampanya, at gumawa ng pagbabago. 

Sinusunod namin ang modelo ng YPAR na ipinaliwanag sa ibaba:

KABATAAN: All high school age (14-18) na kabataan sa San Francisco.

PAKIKILAHOK: Lahat ng kalahok, kabilang ang mga miyembro ng komunidad, ay nakikita bilang mga nag-aambag ng kaalaman at karanasan.

ACTION: Ang layunin ay gumamit ng pananaliksik upang bumuo ng isang plano ng aksyon patungo sa pagtugon sa isang problema sa komunidad.

PANANALIKSIK: Isang sistematikong pagsisiyasat o pagtatasa ng isang problemang kinakaharap ng komunidad. Ito ay nakasentro sa mga lakas ng komunidad, mga salaysay, at kaalaman.

Habang binubuo nila ang wika at pag-frame upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at harapin ang mga mapanirang patakaran, sistema, at kapaligiran, binubuo ng mga kabataan ang mga tool upang maging makapangyarihang tagapagtaguyod para sa kanilang sarili at sa kanilang mga komunidad. Magagamit ng mga kabataan ang kanilang mga kasanayan sa pagsusuri sa pamamagitan ng mga isyu sa kalusugan at hustisyang panlipunan, at ang kanilang pagkakakilanlan, propesyonal, at akademikong pag-unlad, sa iba pang mga proyekto sa kanilang personal at propesyonal na buhay. 

Para sa cycle ng Nobyembre 2021 – Mayo 2022, sinasaliksik ng ating mga kalahok sa YPAR ang mga pangangailangan ng mga kabataan habang tayo ay bumalik sa personal na pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang ating mga kabataan ay partikular na tumutuon sa mga paksa tulad ng pag-access sa mga mapagkukunan ng kalusugan ng isip, sistematikong kapootang panlahi at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng kanilang distrito ng paaralan.

Bukas ang programa sa lahat ng kabataan sa edad na high school (14-18) sa San Francisco. Bukas na ang mga aplikasyon!