Ang Lupon ng Superbisor ay lubos na nagpapasiya sa Tabako ng 21 Ordinansa na Pagtaas ng Pagbili ng Edad