Citywide Alcohol Fee Naipasa ng Konseho

Agosto 31, 2010 ยทโ€ƒ

Ang mga kawani ng YLI at ang mga kabataan ay nagtrabaho sa mga kasosyo sa komunidad upang magpakilos ng suporta para sa isang bayad sa buong lungsod sa alak sa tagsibol at tag-init ng 2010. Nilikha ng mga kawani ng YLI at ng San Francisco Community Action Live (SFCAL) ang mga pangunahing mensahe, lumikha ng isang pang-edukasyon na video na naka-target sa mga tagapagbigay ng kabataan at pag-iwas, at nagsagawa ng isang youth-lobby araw sa city hall.

Ang aming mga kawani at tagataguyod ay nagsanay at suportado ng higit sa 40 kabataan at kabataan ng programa ng kabataan upang makipagkita sa mga superbisor at pambatasan na mga katulong upang turuan sila sa mga merito ng bayad sa alak at ang kahalagahan ng batas. Sinasanay din namin at naghanda ng higit sa labindalawang mga tagapagtaguyod ng kabataan at pang-adulto upang makipag-usap sa pagdinig ng Maliit na Komisyon sa Komisyon at mga pagdinig sa Komite ng Badyet sa bayad na ito at matagumpay na pinalakas ang representasyon ng kabataan at organisasyon para sa buong boto ng lupon.

Ang batas ng bayad ay pumasa sa 7-3, ngunit ipinagbabawal ng Mayor Newsom. Mula noong 2010, patuloy na tumanggap ng pagpopondo ang YLI sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Komunidad ng Komunidad ng DPH upang manguna sa isang koalisyong lunsod upang magsagawa ng isang kampanya na makikilala at magpapatupad ng patakaran na solusyon na tumutugon sa pag-access sa alak at mga pamantayan. Ang YLI ay nagbibigay ng pagsasanay at teknikal na tulong sa pag-iwas sa koalisyon at mga indibidwal na tagapagkaloob mula sa iba't ibang ahensya sa SF kabilang ang mga sumusunod: Asian Youth Prevention Services, Ang DJ Project, Horizons, Filipino Community Center, Community Youth Center, Boys at Girls Clubs, Japanese Youth Youth Council , Asian American Recovery Services, Inc., at ang Vietnamese Youth Development Center. Ang mga provider ng pag-iwas ay tumatanggap ng pagsasanay, teknikal na tulong, at lingguhang kurikulum upang makatulong sa pagsuporta sa kanilang mga indibidwal na kampanya sa kapaligiran gamit ang mga estratehiya sa pag-iwas sa kapaligiran Bilang karagdagan sa pagsuporta sa mga kampanya sa kapitbahayan, sinusuportahan ng VP ng Programa at Direktor ng Programa ng YLI ang pag-iwas sa koalisyon sa pamamagitan ng Mga Komunidad ng Pagpapakilos para sa Pagbabago sa Alkohol (CMCA), isang nakilala na programa na nakabatay sa ebidensya na modelo na gumagamit ng mga estratehiya sa pag-organisa ng komunidad upang mabawasan ang pag-access ng kabataan sa alkohol sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga patakaran at gawi ng komunidad. Sa loob ng tatlumpung indibidwal - ang mga kabataan at matatanda na kumakatawan sa siyam na organisasyon ay nakatuon sa pakikilahok sa koalisyon sa buong lunsod.