Apat na kabataan ng Kerman ang nag-organisa at nag-facilitate ng mga workshop sa Merchant Education at Social Media sa Statewide Friday Night Live Youth Summit