Inaprubahan ng mga botante ng Fresno ang Panukala P

Nobyembre 6, 2018 · 

“Ibinahagi ng Fresno Building Healthy Community's Boys and Men of Color group ang pagpuna ni [Efrain Botello] sa mga parke ng lungsod. Ang ilan ay nagpahayag ng pagkadismaya tungkol sa pagsakay sa tatlong bus upang makarating sa pinakamalapit na skate park. Sinabi ng iba na hindi sila pinayagan ng kanilang mga magulang na dalhin ang kanilang mga nakababatang kapatid sa parke sa kanilang kapitbahayan dahil ito ay hindi ligtas.

Basahin ang kuwento dito!