Ang mga Komisyoner ng Kabataan ng Marin County ay naglathala ng isang Liham sa Editor

Mayo 18, 2021 · 

Ang mga Komisyoner ng Kabataan na sina Colette Holcomb at Scarlett Goh ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pagdidisenyo, pag-oorganisa at pagpapatupad ng taunang Peer Youth Summit sa sulat na ito sa editor, na inilathala sa Marin Independent Journal.