Kasama sa Mataas na Paaralan ng Union ng Merced ang LGBTQ + Friendly na Wika sa Plano ng Tugon sa Sekswal na Pang-aalipusta

Mayo 23, 2019 ·

Noong Abril 10th, sa pakikipagtulungan sa LGBT Alliance, ang mga batang babae at Womyn ng Kulay (GWoC) ay nagtulak ng karagdagang addendum sa bagong Sexual Harassment Response Plan ng Merced Union High School at mga dokumento ng distrito upang isama ang friendly na wika ng LGBTQ +. Ang mga bagong dokumento ay ibabahagi sa lahat ng kawani at estudyante sa darating na taon ng pag-aaral.