Kasama sa Mataas na Paaralan ng Union ng Merced ang LGBTQ + Friendly na Wika sa Plano ng Tugon sa Sekswal na Pang-aalipusta

Mayo 23, 2019 · 

Noong ika-10 ng Abril, sa pakikipagsosyo sa LGBT Alliance, isinulong ng Girls & Womyn of Color (GWoC) ang isang addendum sa bagong Sexual Harassment Response Plan ng Merced Union High School at mga dokumento ng distrito upang isama ang lGBTQ + friendly na wika. Ang mga bagong dokumento ay ibabahagi sa lahat ng mga kawani at mag-aaral sa darating na taon ng pag-aaral.