Pagbabago ng Demand ng Kabataan ng Kabataan sa Patakaran sa Sekswal na Pang-aabuso sa Paaralan

Hunyo 13, 2018 · 

Ang mga batang babae at Womyn ng mga kabataan at kawani ng Kulay ay nagtataguyod at nagpapakilos para sa pagdaan ng ilang mga patakaran na lilikha ng mas ligtas na mga kondisyon para sa mga mag-aaral at kawani sa Distrito ng Paaralan ng Mataas na Paaralan ng Union. Pinagtibay ng lupon ng paaralan ang mga sumusunod na pagbabago:

  1. Ang mga kabataan ay kakatawanin sa Lupon ng Paaralan, alinman sa mga itinalagang miyembro o sa mga karapatan sa pagboto sa Enero 2019 upang matiyak na ang mga kabataan ay may sinasabi sa paglikha ng mga patakaran na nagpoprotekta sa kanila mula sa sekswal na panliligalig, bukod sa iba pang mga pangunahing isyu.
  2. I-update ang mga sexual harassment at pag-uulat ng mga protocol ng pag-atake.
  3. Ang edukasyon sa pag-iwas sa sekswal na pag-atake at harassment para sa parehong mga mag-aaral at kawani ay idaragdag sa kurikulum sa lahat ng apat na taon ng mataas na paaralan.
  4. Ang posisyon ng kawani ay eksklusibo para sa paghawak ng mga ulat ng sekswal na panliligalig at upang suportahan ang sinumang apektado.