Patakaran sa Merced Youth Pass upang Protektahan ang mga Vendor ng Kalye

Agosto 2, 2021 · 

Noong tag-araw ng 2021, habang tumindi ang karahasan laban sa mga nagbebenta ng kalye sa Latinx, natuklasan ng kabataan ng Merced na ang Lungsod ng Merced ay hindi sumusunod sa panukalang batas ng estado 946, na ginawang ligal sa pagbebenta ng lansangan. Matagumpay na naitaguyod ng kabataan na magpasa ng isang patakaran upang protektahan ang mga nagtitinda sa kalye.