Ang Paaralan ng Parkway Heights ay Nagpapabuti ng Packaging at Mga Pagkain