Estado ng Latina Teens: Virtual Youth Town Hall

Hunyo 8, 2021 · 

Ang Fresno County Hispañas Youth Leadership Program (HYLP) ay namumuno sa isang buong estado ng munisipyo na bulwagan kasama ang iba pang kabataan ng HYLP sa buong estado na sinusuri at sinisiyasat ang mga solusyon sa mga mapilit na isyu na nakakaapekto sa kabataan ng kabataan ng California Latina. Ipinakikita ng kabataan ng Fresno County HYLP ang kanilang pananaliksik na nagtataguyod para sa Etniko na Pag-aaral na ipatupad sa sistema ng paaralan ng Fresno County bilang isang ipinag-uutos na kurso.