Ang kNOw ay naglathala ng "Ang Tingin mula sa Pababa Dito"