Fresno Boys at Men of Color Speak Up For Safe Spaces, Fresno Unified Listens

Marso 8, 2017 · 

Sa pagkakaisa sa kanilang mga di-dokumentado na mga kasamahan, ilang miyembro ng Fresno Boys at Men of Color (BMOC) at Fresno BHC ang mga kasosyo, na pinagtibay ng YLI, ay hinimok ang Lupon ng Pinag-isang Paaralan ng Fresno na magpatupad ng patakaran ng Distrito ng Ligtas na Paaralan na humahadlang sa kakayahan ng Yelo na pumasok sa ari-arian ng distrito.

Sa gitna ng daan-daang mga residente at mga estudyante na naka-pack sa pulong ng board board, maraming mga lider ng kabataan mula sa Fresno BMOC ang nagtataas ng kanilang mga tinig upang himukin ang pamumuno ng Fresno Unified na magpatupad ng patakaran.

Nagsalita si Kieshuan White para sa kanyang mga kaklase na walang dokumento, "Pakiramdam ko mula sa puso na ito ay hindi patas kung paano ginagamot ang ating mga kabataan; dahil hindi ito ang kanilang pinili kung saan sila ipinanganak at hindi ito hanggang sa kanila kung saan sila inilagay sa mundo. "

Nang walang pagsalungat, pinagtibay ng Fresno Unified ang resolusyon na magpapanatiling takot sa silid-aralan at matiyak na ang lahat ng mag-aaral ay maaaring pumasok sa paaralan upang matuto. Ang resolusyon na ito, na pinangungunahan ng at para sa mga kabataan, ay napupunta sa pagtiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ng 74,000 Fresno Unified ay ligtas mula sa banta ng pagpapalayas habang nasa paaralan.