yli youth organize walk outs in support of Palestine

Oktubre 25, 2023 · 

Mula noong Oktubre 2023, ang mga kabataan sa Marin Organizing for Racial Equity ay nag-oorganisa ng mga walk out mula sa paaralan bilang suporta sa Palestine. Dagdag pa rito, dumalo ang mga kabataan sa mga pulong ng Board of Supervisors (BOS) upang magbigay ng komento sa publiko at himukin ang BOS na magpasa ng resolusyon ng tigil-putukan.