Ang mga kabataan ay dumalo sa Fresno City Youth Council Meeting upang Maglahad ng Impormasyon sa Vaping