Inilathala ng mga kabataan ang Health Resources sa Long Beach zine