Youth Wellness Center na bubuksan sa Merced

Setyembre 21, 2022 · 

Noong 2021, hiniling ng mga kabataang yli na gamitin ng Lungsod ng Merced ang pagpopondo ng ARPA para mamuhunan sa kanilang kalusugan sa pamamagitan ng paglikha ng Youth Wellness Center. Para sa karamihan, ang kanilang mga kahilingan ay hindi dininig ngunit isang pares ng mga miyembro ng konseho ng lungsod ang nagbigay pansin. 

Noong Mayo ng 2022, isinagawa ng mga kabataan ang kanilang mga pagsisikap sa adbokasiya sa panahon ng ikot ng badyet sa taon ng pananalapi ng Lungsod. Inulit nila ang kanilang mga kahilingan para sa isang Youth Wellness Center, ngunit muli ay hindi ito nagawa ng konseho ng lungsod. 

Sa puntong ito na ang isang pagkakataon sa pagpopondo ay dumating sa atensyon ng Lungsod at mga kabataan. Ang mga kaalyado ng kabataan at nasa hustong gulang ay nagpakita upang hilingin sa lungsod na magsumite ng isang panukala. Ang Tagapamahala ng Programa, si Jesse Ornelas ay nakipagtulungan sa Tagapamahala ng Lungsod at nakuhang aprubahan ng konseho ng lungsod ang pagsusumite ng isang RFP.

Pagkatapos ng 60 araw ng paghihintay, ang Estado ng California at ang Lungsod ay iginawad ng $977,647.00 taun-taon. Ang pagpopondo na ito ay magbubukas ng pinakabagong departamento ng Lungsod, na tinatawag na Opisina ng Kaligtasan ng Kapitbahayan. Sa pamamagitan ng tanggapang ito magbubukas ang bagong Youth Wellness Center sa susunod na taon sa gitna ng South Merced.