Pagtataguyod sa Patakaran


Sa pagsasanay na ito matututunan mo ang tungkol sa patakarang institusyonal at pampubliko at magkakaroon ka ng pag-unawa sa mga paraan na nakakaapekto ang patakaran sa ating buhay at mga komunidad. Ang mga kalahok ay magkakaroon din ng mga kasanayan sa kung paano magtataguyod para sa mga patakarang nagtataguyod ng kalusugan ng komunidad.