Mga Kampanya sa Pagbabago ng Komunidad na Pinangunahan ng Kabataan


Sinasaliksik ng pagsasanay na ito ang makasaysayan at kasalukuyang mga halimbawa ng lokal at pambansang kilusang pinamunuan ng kabataan, kung paano nakamit ang pagbabago, at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga kalahok na magbahagi ng mga personal na karanasan at mga halimbawa.