Youth Philanthropy


Ipinakilala ng workshop na ito ang konsepto ng pagkakawanggawa. Tinutulungan nito ang mga kalahok na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng philanthropy at kung paano kasalukuyang nakikibahagi ang mga kabataan sa iba't ibang anyo ng philanthropy. Tuklasin ng mga kalahok ang kahalagahan ng pagkakawanggawa sa ating mga komunidad at higit na mauunawaan ang pagkakawanggawa bilang isang kasangkapan para sa pagbabago ng komunidad.