REP559 Scholarship

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Reimbursement sa Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Ang Muling Pagtukoy sa Pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng Patakaran 559 (REP559) ay isang komunidad ng mga kabataang lider na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at lahi sa kanilang mga komunidad. Pinalawak ng REP559 ang gawain ng dating programa ng Fresno Boys and Men of Color (BMOC) sa Youth Leadership Institute (yli). Ang Award na ito ay nilalayon na suportahan ang transitional age na kabataan ng kulay na ipapatala o ipapatala sa isang programang pang-edukasyon o bokasyonal/teknikal sa isang akreditadong institusyon at kung sino ay naghahanap o magiging isang degree program sa post-secondary education. Ang mga tatanggap ay bibigyan ng $1,000.00 na scholarship!

Ang scholarship na ito ay bukas sa kasalukuyang REP559 at Fresno BMOC youth leaders at alumni, pati na rin sa mga youth leaders na nangunguna sa social change work/racial equity work sa buong Fresno. Hindi bababa sa isang scholarship ang igagawad sa REP559/Fresno BMOC alumni at isang youth leader sa County ng Fresno, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga kabataan ay dapat manirahan sa County ng Fresno. Bibigyan ng priyoridad ang mga kabataang may kulay at bukas sa mga kabataan ng lahat ng pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian.

Pagiging Karapat-dapat

 • Dapat ay isang mag-aaral sa kolehiyo O isang Senior o Junior (na magtatapos nang maaga o dalawahang naka-enroll) sa mataas na paaralan sa panahon ng akademikong taon ng 2024-2025 O kung hindi kasalukuyang naka-enrol, ay dapat na naka-enroll sa isang akreditadong institusyong pang-edukasyon para sa Tag-init/Taglagas 2024
 • Dapat ay may 2.0 GPA o mas mataas
 • Sa kasalukuyan o planong ituloy ang isang degree program sa isang akreditadong post-secondary na institusyong pang-edukasyon (ibig sabihin, graduate program, 4-year college, 2-year college, trade school, apprenticeship, atbp.) at dapat magbigay ng patunay ng enrollment nang hindi lalampas sa 30 kalendaryo araw pagkatapos maabisuhan ang mga tatanggap ng award

Proseso ng aplikasyon

 • Mag-click dito upang punan ang aplikasyon!
 • Sumulat ng isang salaysay (maximum ay 500 salita, sulat-kamay o nai-type) O magsumite ng isang video (3 minuto ang maximum) O magpadala ng isang malikhaing pagsusumite ng napili ng aplikante (hal, likhang sining, atbp.) bilang tugon sa sumusunod na prompt:
  • Ilarawan kung paano ka mayroon o nagtatrabaho upang matugunan ang mga isyu na nakakaapekto sa kabataan ng kulay sa County ng Fresno O kung paano ka nagtatrabaho upang isulong ang katarungan o hustisya para sa mga kabataang may kulay sa County ng Fresno.
 • Isama ang hindi bababa sa isang (01) ngunit hindi hihigit sa tatlong (3) mga sanggunian na maaaring makipag-usap sa trabaho na iyong ginagawa o nagawa upang matugunan ang mga isyu na nakakaapekto (o upang lumikha ng mga pagkakataon para sa) kabataang may kulay sa County ng Fresno.

Ipadala ang iyong nakumpletong aplikasyon sa:

Youth Leadership Institute, c/o Alexandra Chavez
2600 Ventura St, Suite 103
Fresno, CA 93721

O Email: [protektado ng email]

SCHOLARSHIP DEADLINE: Hunyo 30, 2024. Ang mga aplikasyon ay patuloy na tatanggapin hanggang sa maibigay ang lahat ng nakalaan na scholarship para sa taong 2024. Ang (mga) tatanggap ng award ay aabisuhan nang hindi lalampas sa ika-9 ng Hulyo, 2024.

Ang mga isinumiteng aplikasyon ay susuriin ng isang panel kabilang ang mga kawani, mga kaalyado ng nasa hustong gulang, at mga lider ng kabataan.