Pinuno ng Kabataan, Hispañas Naayos para sa Pantay na Pulitikal

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Reimbursement sa Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Español abajo

Tumatawag sa Fresno County High School Latina Juniors !! Mag-apply upang sumali sa Hispañas Organized for Political Equality Youth Leadership Program at sumali sa isang buong estado na programa upang mapalago ang iyong adbokasiya at mga kasanayan sa pamumuno !!

Mag-click dito upang mag-apply!

Ang HOPE Youth Leadership Program (HYLP) ay isang statewide leadership program na idinisenyo upang ihanda ang mga Latinas sa high school para sa isang self-sufficient future na magbibigay-daan para sa pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at pulitika sa pamamagitan ng edukasyon sa kolehiyo. Ang mga layunin ng HYLP ay kinabibilangan ng paghahanda sa kolehiyo, pagbibigay-kapangyarihan sa pananalapi, pinahusay na pakikilahok ng sibiko, at pagsulong ng malusog na pamumuhay. Bukod pa rito, sasabak ang mga kalahok sa isang digital story project para ipakita ang kanilang proyekto sa pamumuno, habang kumukuha ng mahalagang bagong pagsasanay sa media.

Pinipili ang mga kalahok sa YLP ng HOPE sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga nonprofit at paaralan sa buong California. Tatlumpu't dalawa sa kanila ang lalahok sa isang masinsinang programa sa loob ng anim na buwang yugto na nakabalangkas sa ibaba (Track 1), habang ang iba (Track 2) ay magpupulong sa dalawang pinakamalaking kumperensya ng HOPE, ang HOPE Latina History Day at Latina Action Day.

Sundan kami sa Instagram sa @HYLPFRESNO

Pagiging Karapat-dapat

 • Latin/Hispanic descent (Afro-Asian-Desi-Arab-Indigenous-queer at iba pang Multi-Ethnic/Multi-Identity youth ay lubos na hinihikayat na mag-apply!)
 • High School Junior (ika-11 baitang)
 • Unang henerasyong mag-aaral sa kolehiyo (ang magulang/tagapag-alaga ay walang degree sa kolehiyo)
 • Kwalipikado para sa federal lunch program sa paaralan
 • Kailangang mabakunahan para sa Covid-19
  (*Ang mga personal na kumperensya ay magaganap sa LA/Sacramento county na nangangailangan ng patunay ng bakuna sa Covid-19 upang makapasok sa anumang establisyemento)

Kinakailangan

 • Dapat kumpletuhin at ibalik ng bawat kandidato ang form na ito bago ang deadline
 • Dumalo sa mga kaganapan sa pangangalap ng pondo
 • Dumalo sa kinakailangang oryentasyon ng programa, mga pagsasanay, at kumperensya
 • Mag-commit sa 4 na buwang programa (Pebrero hanggang Hunyo 2023) at sa misyon ng HOPE

Paano mag-apply

Ang application dapat matanggap bago ang Biyernes: Enero 16, 2023 bago ang 11:59pm.
Mangyaring mag-email kay Hilda Osuna Perez [protektado ng email], Edith Martinez [protektado ng email], at Emily Rivas  [protektado ng email] kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Paglalarawan ng Programa

Ang El Programa de Liderazgo Juvenil HOPE (HYLP) ay isang programa ng liderazgo estatal diseñado para sa paghahanda ng las latinas de la escuela secundaria para sa isang futuro autosuficiente que permitirá el desarrollo económico y político paridad at través de una educación universitaria.

Haga click aquí para aplicar!

Kasama sa Los objetivos del HYLP ang preparación universitaria, empoderamiento financiero, mayor participación cívica y la promoción de una vida saludable. Además, los participantes participarán en un proyecto de historia digital para mostrar su proyecto de liderazgo, mientras obtienen una validosa formación en nuevos medios.

Ang mga kalahok ng YLP de HOPE ay pinili ng mga asosasyon para sa mga multa ng lucro at escuelas sa California. Treinta y dos de ellos participarán en un programa intensivo durante un período de seis meses descrito a continuación (Pista 1), mientras que el resto (Pista 2) at reunirá durante las dos conferencias más grandes de HOPE, el Día de la Historia de HOPE Latina y el Día de Acción Latina.

Pagiging karapat-dapat

 • Ascendencia latina/hispana (se recomienda multiétnico/multiidentidad, puede ser afroasiático-desi-árabe-indígena-queer)
 • Junior de secundaria (grado 11)
 • Estudiante universitario de primera generación (ninguno de los padres o tutores tiene un título universitario)
 • Califica para el programa federal de almuerzo en la escuela
 • Debe estar vacunado para sa Covid-19
 • (*Se llevarán a cabo conferencias en persona en el condado de Los Ángeles/Sacramento, quienes requieren prueba de la vacuna Covid-19 para ingresar a cualquier establecimiento)

Requisitos

 • Cada candidato debe completar y devolver este formulario antes de la fecha límite
 • Asistir a eventos de recaudación de fondos
 • Asistir a la orientación, capacitaciones y conferencias requeridas del programa.
 • Comprometerse con el program de 4 meses (de febrero at junio de 2023) at la Mission de HOPE

Como Aplicar

Debe recibirse antes del viernes: 16 de enero de 2023 hanggang 11:59pm.
Envíe un correo electrónico at Hilda Osuna Perez [protektado ng email], Edith Martinez [protektado ng email] y Emily Rivas [protektado ng email] si tiene alguna pregunta.