Yausua Espulgar Rowe

  • Board Secretary
  • Public Relations Intern, Lub Nroog Marin

Josh thawj zaug tau koom nrog Lub Tsev Haujlwm Pabcuam Cov Hluas thaum nws nyob hauv Qib 8, ua tus tswvcuab ntawm Marin County Youth Commission. Nws txoj kev vam meej los hloov kho Marin cov tub ntxhais hluas kev ua txhaum cai lij choj ua rau muaj kev caw tuaj koom YLI Pawg Thawj Coj. Josh tam sim no nyob rau nws lub sijhawm thib peb ntawm Pawg Thawj Coj thiab ua tus Secretary.

Rau nws txoj haujlwm nrog YLI cov haujlwm, Josh tau raug hu ua 2018 Marin County Youth Volunteer of the Year thiab kuj tau txais daim ntawv pov thawj ntawm Congressional lees paub los ntawm Asmeskas Tus Neeg Sawv Cev Jared Huffman.

Ib haiv neeg ntawm West Marin, Josh tau mus kawm San Domenico Tsev Kawm Ntawv thiab tam sim no kawm txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb ntawm George Washington University hauv DC. Tam sim no nws ua hauj lwm rau Marin County Department of Finance li Public Administrator Intern. Josh zoo siab tshaj plaws thaum nws khiav, hiking, thiab caij nkoj ncig ntawm Bay Area.