campaigns

Tshaj li 30 xyoo dhau los, yli cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg koom tes tau tsim thiab siv cov phiaj xwm tawm tswv yim uas tau ua rau ntau dua 130 txoj cai yeej thoob California, suav nrog: kev txwv rau cov lag luam qiv nyiaj tshiab, chaw ua si tsis muaj luam yeeb, kev nqis peev hauv pej xeem sib npaug, kev txwv rau kev ua lag luam. Kev lag luam cawv thiab haus luam yeeb, kho kev ncaj ncees rau cov tub ntxhais hluas uas muaj feem cuam tshuam nrog, thiab muaj txoj haujlwm tshiab rau cov hluas ntawm cov xim. Ua hauj lwm nrog cov neeg raug xaiv tsa, cov thawj coj hauv zej zog, cov koom tes hauv zos thiab cov koom haum, yli cov tub ntxhais hluas siv lawv txoj kev npaj, hais lus rau pej xeem, peev nyiaj- thiab kev txawj tsim txoj cai.