Cov Hluas Koom Tes Tshawb Fawb

Youth Participatory Action Research (YPAR) txhawb nqa cov tub ntxhais hluas los tshawb nrhiav cov teeb meem cuam tshuam rau lawv cov zej zog / tsev kawm ntawv thiab teb los ntawm kev siv cov kev hloov pauv mus tas li.

Cov tub ntxhais hluas yuav nqis tes ua, pib sib tham, teeb tsa thiab sib koom nrog ib pab pawg
cov tub ntxhais hluas activists, kawm yuav ua li cas los tshawb fawb, coj kev sib tw, thiab ua qhov sib txawv. 

Peb ua raws li YPAR qauv piav qhia hauv qab no:

PARTICIPATORY: Txhua tus neeg koom nrog, suav nrog cov neeg hauv zej zog, raug pom tias yog cov neeg koom nrog kev paub thiab kev paub dhau los.

NKAUS: Lub hom phiaj yog siv kev tshawb fawb los tsim ib txoj kev npaj ua los daws qhov teeb meem hauv zej zog.

Kev Tshawb Fawb: Ib qho kev tshawb nrhiav los yog kev ntsuam xyuas ntawm qhov teeb meem ntsib hauv zej zog. Nws tsom rau cov zej zog muaj zog, cov lus piav qhia, thiab kev paub.

Thaum lawv txhim kho cov lus thiab cov txheej txheem los qhia lawv cov kev paub dhau los thiab tawm tsam kev puas tsuaj rau cov cai, cov txheej txheem, thiab ib puag ncig, cov tub ntxhais hluas tsim cov cuab yeej los ua cov neeg txhawb zog rau lawv tus kheej thiab lawv cov zej zog. Cov tub ntxhais hluas yuav tuaj yeem siv lawv cov kev txawj ntse ntawm kev txheeb xyuas los ntawm cov teeb meem kev noj qab haus huv thiab kev ncaj ncees, thiab lawv tus kheej, kev tshaj lij, thiab kev txhim kho kev kawm, mus rau lwm yam haujlwm hauv lawv lub neej thiab kev ua haujlwm. 

Cov tub ntxhais hluas YPAR yav dhau los no tau tsom mus rau lub hlwb kev noj qab haus huv ntawm cov tub ntxhais hluas mus kawm SF high schools. Peb cov tub ntxhais hluas tau tshawb fawb txog yuav ua li cas COVID-19 cuam tshuam rau kev mob hlwb ntawm cov tub ntxhais kawm. Raws li peb cov txiaj ntsig, peb cov tub ntxhais hluas tau txiav txim siab los siv cov koom haum kev puas siab puas ntsws ntawm lawv cov tsev kawm ntawv theem siab txhawm rau muab kev pabcuam thiab kev noj qab haus huv rau lawv cov phooj ywg.

Xav nrog koom ua ke?

Qhov kev zov me nyuam qhib rau txhua lub hnub nyoog kawm ntawv theem siab (14-18) cov tub ntxhais hluas hauv San Francisco. Kev ua haujlwm thiab kev nrhiav neeg ua haujlwm yuav tsis pib kom txog thaum Lub Kaum Ob Hlis 2022. Peb yuav hloov kho nplooj ntawv no thaum peb muaj cov ntaub ntawv tshwj xeeb ntxiv.