Cov Neeg Kawm Lus Askiv Cov Lus Qhia thiab Cov Tub Ntxhais Kawm Thoob Ntiaj Teb Pab Koomtes ua tiav rau thawj zaug Latinx High School Kawm tiav

Peb Hlis 8, 2023 · 

Cov Neeg Kawm Lus Askiv Qhia Cov Hluas thiab Cov Tub Ntxhais Kawm Thoob Ntiaj Teb los ntawm Fresno Unified School District mus rau pem hauv ntej ntawm FUSD Tsev Kawm Ntawv Pawg Thawj Coj los tawm tswv yim rau thawj zaug Latinx High School Kawm tiav. Lawv taug kev deb nrog kev txhawb nqa zoo los ntawm lub tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam.