Novato Unified Hloov Cov Cai Tswj Kom LGBTQQ Cov Neeg Kawm Ntawv Muaj Kev Nyab Xeeb

Peb Hlis 31, 2013 ·

Nyob rau hauv 2011 YLI Marin County Youth Commission (MCYC) tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom hu ua "Safe and School School Environments for All".

Daim ntawv tshaj tawm yog raws li cov lus tshawb tau los ntawm cov hluas tshawb fawb txog kev tshawb nrhiav txog tus kheej thiab txoj kev xav rau poj niam nyiam poj niam, txiv neej, bisexual, transgender, queer, thiab nug (LGBTQQ) cov hluas hauv Marin County cov tsev kawm ntawv.

Siv cov lus qhia no, MCYC cov tub ntxhais hluas koom tes nrog Cov Tsev Kawm Ntawv Uas Muaj Kev Sib Koom hauv Gay-Straight Trans-Alliance Club, Spectrum Center thiab lwm cov phooj ywg los mus hloov kho San Rafael thiab Novato School District cov kev cai kom muaj kev ruaj ntseg rau queer thiab nug cov hluas thaum lub caij nplooj ntoo hlav 2013.