Ob tug tub ntxhais hluas yli raug xaiv los zaum rau Hnub Friday Hmo Live's California Youth Council

Lub Kaum Hlis 18, 2019 · 

Friday Night Live (FNL) California Youth Council xaiv ob lub Nroog Fresno FNL cov thawj coj hluas los sawv cev rau Nroog Fresno ntawm lub xeev.

Nicole Lee, tus thawj coj los ntawm Roosevelt High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League, tau ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj Xyoo 2019 -2020. Lily Vang, tus thawj coj los ntawm Sunnyside High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League, tau ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj Xyoo 2019 -2020.