Cov Thawj Coj Hluas, COUN-SEL

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Coun-sel yog ib qho kev kawm txog kev xav hauv zej zog (SEL) pab nyiaj los ntawm Friday Night Live uas muab sijhawm rau cov tub ntxhais kawm los tsim kev hloov pauv hauv tsev kawm ntawv, txhim kho kev nyab xeeb hauv zej zog, txhawb nqa cov tub ntxhais hluas lub suab, thiab tsim ib puag ncig uas cov tub ntxhais kawm muaj kev nyab xeeb thiab muaj kev sib txuas ntau dua.

Daim ntawv thov txheej txheem

George Washington High School cov tub ntxhais kawm, 15-18 xyoo muaj cai thov! Cov ntawv thov qhib tam sim no txog rau lub Cuaj Hlis 11, 2023.

Nyem qhov no thov!