Marin Student Advocacy Councils

Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Txhawb Tub Ntxhais Kawm (Student Advocacy Council) yog ib lub cib fim rau cov tub ntxhais kawm nyob rau hauv Novato Unified School District ua tus coj txoj kev hloov thoob tsev kawm ntawv. Ua haujlwm hauv 2016-2017, qhov kev pabcuam raug ua haujlwm rau 2017-2018 hauv cov tsev kawm ntawv theem qis, theem nrab thiab theem siab thoob plaws hauv koog tsev kawm ntawv.

Drawing on the yli model for youth leadership development, the groups spend the initial months of the school year in capacity-building — leadership trainings, team building, and learning about social justice frameworks. Trainings are followed by research on issues affecting their schools and communities. In partnership with teachers, administrators and yli staff, the youth then develop and implement solutions to these issues.

Approximately 12 students in each school are selected by teachers, peers, and principals to participate.

Cov rooj sib tham yuav muaj ob zaug ib hlis tom tsev kawm ntawv, thiab 2 cov neeg sawv cev ntawm txhua lub tsev kawm ntawv tuaj koom lub rooj sib tham txhua lub hlis nrog rau District Superintendent. Cov tub ntxhais hluas txaus siab tuaj yeem ncav tes mus rau tus neeg saib xyuas thaj chaw rau cov lus qhia ntxiv txog cov sij hawm sib tham.