យុវជនកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Hispaña បង្ហាញអនុសាសន៍គោលនយោបាយរបស់ពួកគេស្តីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនដល់សមាជិកសភា Arambula និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Caballero

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ ·