បានបើកដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនទីក្រុងឡុងប៊ិច

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

បានបើកដំណើរការក្រុមយុវជននៅទីក្រុងឡុងប៊ិចក្នុងកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ២០២០ ដែលធ្វើការលើការធ្វើឱ្យការហាមឃាត់ថ្នាំជក់រសជាតិបណ្តោះអាសន្នជាការហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។