គណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើង

ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ · 

ទីក្រុងម៉ាឌឺរ៉ាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទបង្កើតគណៈកម្មការយុវជននៅថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨