គណៈកម្មការយុវជននៃខោនធីម៉ារីនបោះពុម្ភសំបុត្រមួយច្បាប់ដល់អ្នកនិពន្ធ

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ស្នងការយុវជន Colette Holcomb និង Scarlett Goh ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការរចនារៀបចំនិងអនុវត្តកិច្ចប្រជុំកំពូលយុវជនមិត្តប្រចាំឆ្នាំ។ លិខិតនេះទៅនិពន្ធនាយកដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីឯករាជ្យម៉ារីន។