យុវជនមឺរេសកាន់គ្លីនិកកូវីដ ១៩

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

នៅខែកក្កដាយុវជនមឺរេសបានរៀបចំគ្លីនិកកូវីដ -១៩ ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកស្រុកមេសសេខាងត្បូងចំនួន ៤០ នាក់បានទទួលថ្នាំបង្ការ។ ពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទទួលបានមូលនិធិដើម្បីបង្កើតខ្លឹមសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជួយយុវជនឱ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ ។