ការចល័តយុវជនទៅ Nix Tobacco រៀបចំវេទិកាសហគមន៍ Madera County

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

ដោយសហការជាមួយបណ្តាញសកម្មភាពសមាគមមហារីកអាមេរិក និងសុខភាពសាធារណៈ Madera ការចល័តយុវជនទៅ Nix Tobacco បានរៀបចំវេទិកាសហគមន៍មួយនៅ Madera County ។