¡ឃិដម៉ាឌែល! ផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ខ្ញុំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងខ្ញុំ

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

យើងមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញទស្សនាវដ្តីឌីជីថលនិទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០ ពីឃឺរម៉ាឌ្រី! ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ នៅក្នុងបញ្ហានេះអ្នកនឹងរកឃើញសិល្បៈយុវវ័យការនិទានកថានិងការណែនាំធនធានសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

យុវជន QM បានរៀបចំការបោះពុម្ពផ្សាយនេះជាឧបករណ៍ដែលមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តភក្តិគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីចងចាំថាទោះបីយើងនៅឆ្ងាយយើងមិននៅម្នាក់ឯងទេ។