យូលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលមិត្តប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៣៣

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

yli ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៣៣ សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យជាង ១៥០ នាក់នៅទូទាំងស្រុក។ និស្សិតបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានិងស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនសុខភាពផ្លូវភេទសមភាពពូជសាសន៍។ ល។