ម្ចាស់ផ្ទះទីក្រុងយុវជន

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

YAPC ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសាលាក្រុងយុវជនដើម្បីចែករំលែកអំពីហ្សីនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីរបស់ពួកគេរួមជាមួយនឹងការរកឃើញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវសហគមន៍របស់ពួកគេ។