សម្ព័ន្ធភាពទូទៅ HOPE

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមករា 26 @ 4: 00 ម៉ោង - 5: ល្ងាច 00

|ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង (ឃើញ​ទាំងអស់)

ព្រឹត្តិការណ៍មួយជារៀងរាល់ខែដែលចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៤ រសៀលថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនេះធ្វើម្តងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២២

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែមករា ឆ្នាំ 26
ម៉ោង:
4: 00 pm - 5: 00 pm
តំបន់:
កម្មវិធី:
វេទិកាអនឡាញមានសុខភាពល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប (HOPE)

អ្នករៀបចំ

Andrea Gil