សាលាក្រុងយុវជនស្តីពីការបង្កើតមណ្ឌលយុវជន

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

មេសា 10 @ 4: 00 ម៉ោង - 6: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែមេសា 10
ម៉ោង:
4: 00 pm - 6: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
https://www.eventbrite.com/e/youth-commission-mayoral-town-hall-tickets-148840982385
តំបន់:
កម្មវិធី:
គណៈកម្មការយុវជន Fresno

អ្នករៀបចំ

Jose Espinoza
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
[email protected]

ទីកន្លែង

ពង្រីក