AB 2833 – Restorative Justice Integrity Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Pangalagaan ng AB 2833 ang integridad ng mga proseso ng Restorative Justice sa buong estado sa pamamagitan ng pagbibigay ng komprehensibong mga proteksyon sa admissibility para sa mga taong lumahok sa mga proseso ng Restorative Justice. Ito ay magpapahintulot sa mga kalahok na malayang magsalita sa panahon ng proseso ng Restorative Justice, dahil ang kanilang mga pahayag ay hindi tatanggapin sa ibang mga paglilitis.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang Restorative Justice ay isang praktika at teoryang nakaugat sa mga katutubong tradisyon. Kapag isinagawa, ang Restorative Justice ay isang komunidad na nakabatay sa, hindi nagpaparusa na hanay ng mga proseso na nakasentro sa mga pangangailangan ng mga taong napinsala.

Gayunpaman, maraming tao na kung hindi man ay interesadong lumahok sa isang proseso ng pagpapanumbalik ng hustisya ay pinipigilan na makilahok dahil sa takot na ang mga pahayag na ginawa sa panahon ng proseso ay maaaring gamitin laban sa kanila. Ang AB 2833 ay magdaragdag ng probisyon sa Evidence Code upang gawing hindi tinatanggap ang mga komunikasyong ito, maliban sa mga partikular na pagkakataon, na naghihikayat sa bukas na pagbabahagi at pananagutan, na naiugnay sa pagbabawas ng recidivism, pagtaas ng kasiyahan ng survivor, mga komunidad.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Ang mga kabataang lider na ito ay nakipaglaban para sa mga patakaran na nagtatatag ng mga proseso ng Restorative Justice sa kanilang mga paaralan at komunidad - Ordinansa sa Social Host ng Marin, halimbawa, ay nagtatag ng isang restorative justice na proseso para sa mga kabataan bilang alternatibo sa pagkakakulong. Sila at ang kanilang mga komunidad ay nararapat sa isang kultural na karampatang sistema ng hustisya na nakasentro sa kanilang mga karanasan at boses, at naghahanap ng tunay na pagkukumpuni at pagpapagaling sa halip na parusahan. Kami ay masugid na tagapagtaguyod ng mga proseso ng Restorative Justice bilang makabuluhang alternatibo sa kasalukuyang sistema ng hustisya.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • Komite sa Serbisyo ng Mga Kaibigan ng Amerikano
  • Mga Taga-California para sa Kaligtasan at Katarungan
  • Communities United for Restorative Youth Justice (CURYJ)
  • Mga Gawain sa Komunidad
  • Mga Nakaligtas sa Krimen para sa Kaligtasan at Katarungan
  • Pasimulan ang Katarungan
  • RYSE Center

Mag-click dito upang matuto nang higit pa