SB 950 – Malusog na Pagbawi at Pagpasok muli

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 950 ay naglalayon na sirain ang cycle ng pagkagumon sa droga at recidivism sa pamamagitan ng pagtulong upang matiyak na ang pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pansuporta, at ang paggamit ng substance na paggamot kung saan umaasa ang maraming dating nakakulong na mga tao ay magpapatuloy pagkatapos mapalaya ang tao at sa kanilang muling pagpasok sa komunidad.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Humigit-kumulang 60% ng mga tao sa muling pagpasok ay nakikipaglaban sa pagkagumon sa droga, at nangangailangan ng patuloy na paggamot sa pag-abuso sa droga at iba pang serbisyong pangkalusugan. Ang pang-aabuso sa droga ay isang pangunahing isyu sa yli – ang ating mga kabataan ay nakikipaglaban araw-araw sa mga patakarang makakatulong upang maiwasan at/o matugunan ang mga epekto ng paggamit ng substance sa kanilang mga komunidad. Nasaksihan din natin mismo ang malupit na epekto ng mapaminsalang sistema ng “hustisya” ng ating estado sa kanilang buhay, at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Kami ay masugid na tagapagtaguyod para sa mga hakbang na sumusuporta sa aming mga nakakulong na mahal sa buhay na makauwi na may mga suportang kailangan nila para makabangon at ganap na makilahok sa kanilang buhay.

Ang SB 950 ay tutulong na maputol ang ikot ng pagkagumon sa droga at pagbabalik sa dati sa pamamagitan ng:

  • Ang pag-aatas sa CDCR na makipagtulungan sa pederal na pamahalaan at iba pang mga departamento ng estado upang tulungan ang mga karapat-dapat na nakakulong na mga tao na magpatala sa Medicaid/Medi-Cal, SSI, CalFresh at iba pang mga programa kung naaangkop bago ang paglaya ng tao sa komunidad
  • Nangangailangan sa Board of State and Community Corrections (BSCC) at CDCR na magtrabaho kasama ng mga eksperto sa pagbawi ng droga at alkohol, mga tagapagtaguyod ng muling pagpasok, mga tagapagbigay ng sumusuportang pabahay at iba pa, upang tumulong sa pag-secure ng pabahay bago ang paglaya ng isang nakakulong.
  • Pagtiyak na ang mga naninirahan sa MCRP, CCRP, o iba pang mga pasilidad sa muling pagpasok na karapat-dapat ay nakatala sa pagkain, pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga serbisyo ng suporta upang mapakinabangan ang suporta at mapadali ang tagumpay sa muling pagpasok

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Hustisya sa Lahi at Hustisya sa Kalusugan Mga platform, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system at paggamit ng substance sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • Amity Foundation (sponsor)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa